Bản tin Chuyển đổi số tỉnh Bình Định


Bản tin Bản tin Chuyển đổi số tỉnh Bình Định số 02/2021 giới thiệu một số vấn đề liên quan đến chuyển đổi số.

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/video/4020445412578763562?id=55f006a451e1b8bfe1f0