Người đến/về Bình Định từ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai: thực hiện cách ly tập trung


Ngày 07/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4838/UBND-VX về việc thực hiện biện pháp cách ly tập trung đối với một số đối tượng đế/về Bình Định từ vùng dịch để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/video/4020445412578763562?id=5a66b991e9d4008a59c5