Phát biểu của Tiến sĩ Takeshi Kasai, Giám đốc WHO Tây Thái Bình Dương về biến thể Delta.


“Biến thể Delta đang là mối đe dọa hiện hữu, đang thử thách năng lực của hệ thống y tế công cộng vững mạnh nhất trong Khu vực của chúng ta.”

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/video/4020445412578763562?id=5f7c79882bcdc2939bdc