Nhận biết tin giả trên internet & mạng xã hội


5 vấn đề cần lưu ý để tránh chia sẻ tin giả

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/video/4020445412578763562?id=cb0693b6c4f32dad74e2