Thông tin dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định ngày 31/7/2021


Sở Thông tin và Truyền thông - Sở Y tế Bình Định cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định ngày 31/7/2021

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/video/4020445412578763562?id=e1ae6b393c7cd5228c6d