Subtitle Scaler

Hướng dẫn: Công cụ này sẽ điều chỉnh thời gian hiển thị các đoạn phụ đề. Nếu phụ đề nhanh hơn lời thoại trong phim x giây, hãy đặt thời gian điều chỉnh là -x nhân với 1000 (Vì đơn vị là mili giây), ví dụ: nhanh 5s -> -5000, chậm 10s -> 10000. Sau đó dán nội dung file subtitle vào rồi nhấn "Thực hiện".

Điều chỉnh: đơn vị: mili giây (1/1000 giây)
Dán nội dung file subtitle vào đây: