Video: Bản tin COVID-19 tỉnh Bình Định ngày 22.08.2021


Video: Bản tin COVID-19 tỉnh Bình Định ngày 22.08.2021

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/video/4020445412578763562?id=1581f622a7674e391776