Thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định ngày 29/07/2021


Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định ngày 29/07/2021

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/video/4020445412578763562?id=2ac24a721d37f469ad26