Chủ tịch UBND tỉnh quyết định kiện toàn Tổ Kiểm tra công vụ


Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 Kiện toàn Tổ Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định (gọi tắt là Tổ Kiểm tra công vụ).

Theo đó, Tổ Kiểm tra công vụ do Giám đốc Sở Nội vụ Lê Minh Tuấn làm Tổ trưởng.

Các Tổ phó Tổ Kiểm tra công vụ, bao gồm: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc An và Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Xuân Sơn.

Ngoài ra, Tổ kiểm tra công vụ còn bao gồm 10 thành viên là Lãnh đạo cơ quan và công chức các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhan dân tỉnh, Sở Tư pháp và Thanh tra tỉnh./.

Dũng Linh

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/detail/4443977729226451965?id=8eab88f5cfb026ee7fa1


TIN MỚI CẬP NHẬT