Giao dịch điện tử: Tạo thêm thuận lợi cho người nộp thuế


Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 19 năm 2021 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Thông tư này sẽ giải quyết những bất cập, tồn tại trong việc cung cấp các căn cứ pháp lý, thuật ngữ chuyên ngành để mở rộng giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; thúc đẩy cải cách hành chính...

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/video/4038065845948260568?id=7ede23df7c9a95c4cc8b


VIDEO MỚI CẬP NHẬT